JOB

เช่างปรับฉีดพลาสติก

รายละเอียดของงาน

 • เช็คสภาพเครื่องจักร
 • ปรับปรุงป้องกันการทำงานของเครื่องจักร
 • สามารถปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ และขึ้นแม่พิมพ์ได้
 • ซ่อมบำรุงเกี่ยวกับเครื่องฉีดพลาสติกได้
 • แนะนำการทำงานหรือสอนการใช้งานเครื่องจักรเบื้องต้นให้พนักงานได้

คุณสมบัติ

 • เพศชาย
 • อายุระหว่าง 20-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3,  ม.6, ปวช., ปวส.
 • มีประสบการณ์หรือความรู้เกี่ยวกับงานฉีดพลาสติกอย่างน้อย 1 ปี
 • ขยัน อดทน
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถทำ OT ได้
 • ไม่ติดยาเสพติดและการพนัน
Designed By Webspt.net